سنسورها

سنسورهای فشار / PRESSURE SENSORS

      


سنسورهای دما / TEMPERATURE SENSORS

     


فلوسوییچ / FLOW SWITCH