سرویس و راهبری

شرکت پرهان تهویه جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان خودبه مدت یک سال تمامی سرویسهای دوره ای و نگهداری را طبق استاندارد شرکت کریر، به صورت رایگان توسط پرسنل متخصص و مجرب شرکت انجام خواهد داد.