آرشیو: کمپرسورکریر

کمپرسورکریر ۰۶D-06E

کمپرسورکریر ۰۶D-06E

کمپرسورهای سری 06D-06E ازنوع پیستونی بوده وقابلیت کارکرد با مبردهای معمول ازقبیل R22 , R134A , R410A , R407C رادارند.این کمپرسورها ازنوع سمی هرمتیک (SEMI HERMETIC)یا نیمه بسته بوده وکاربرد آنها درسیستمهای تهویه وتبریدمی باشند. جدول راهنمای انتخاب مدل کمپرسور های پیستونی کریر سری 06D جدول راهنمای انتخاب مدل کمپرسور

نمایش بیشتر
کمپرسورکریر ۰۶T

کمپرسورکریر ۰۶T

کمپرسورهای سری 06T ازنظرظرفیتی درچهار سری  ( 06TS,06TT,06TU,06TV ) تولید می شوند.این کمپرسورها ساخت شرکت کریر بوده ومعروف به PARAGON نیزمی باشند. کمپرسورهای اسکروی کریر سری ۰۶T ازنطرکاربری در دونوع ۰۶TW جهت استفاده در چیلرهای باکندانسورآبی وسری ۰۶TA جهت استفاده در چیلرهای باکندانسورهوایی تولید می شوند. چیلرهای آب خنک کریرسری ۳۰XW

نمایش بیشتر
کمپرسورکریر ۰۶N

کمپرسورکریر ۰۶N

کمپرسورهای اسکروی کریر سری 06N ازنطرکاربری در دونوع 06NW جهت استفاده در چیلرهای باکندانسورآبی وسری 06NA جهت استفاده در چیلرهای باکندانسورهوایی تولید می شوند. چیلرهای آب خنک کریرسری 30HX ازکمپرسورهای 06NW وچیلرهای هواخنک کریر سری 30GX ازکمپرسورهای 06NA استفاده می کنند. شکل زیرطریفه نامگذاری کمپرسورهای سری 06N رانشان می دهد. جهت کسب

نمایش بیشتر
Carrier Chiller