آرشیو: گالری

فیلمهای مربوط به چیلرتراکمی هواخنک اسکروی کریر سری AQUAFORCE ۳۰XV

فیلمهای مربوط به چیلرتراکمی هواخنک اسکروی کریر سری AQUAFORCE ۳۰XV

فیلم معرفی چیلرتراکمی هواخنک اسکروی کریر سری  AQUAFORCE ۳۰XV فیلم معرفی چیلرتراکمی هواخنک اسکروی کریر سری  AQUAFORCE ۳۰XV  

نمایش بیشتر
تصاویرچیلرتراکمی آب خنک کریر CARRIER AQUAFORCE 30XW/30XWV

تصاویرچیلرتراکمی آب خنک کریر CARRIER AQUAFORCE 30XW/30XWV

چیلرتراکمی آب خنک کریر با کمپرسوراسکرو مدل CARRIER AQUAFORCE 30XW/30XWV  

نمایش بیشتر
تصاویرچیلرتراکمی آب خنک کریر CARRIER AQUAFORCE 30HXC  

تصاویرچیلرتراکمی آب خنک کریر CARRIER AQUAFORCE 30HXC  

  چیلرتراکمی آب خنک کریر با کمپرسوراسکرو مدل CARRIER AQUAFORCE 30HXC

نمایش بیشتر
تصاویرچیلرتراکمی آب خنک کریر CARRIER AQUAEDGE 19XR/19XRV

تصاویرچیلرتراکمی آب خنک کریر CARRIER AQUAEDGE 19XR/19XRV

چیلرتراکمی آب خنک کریر با کمپرسورسانتریفوژ مدل CARRIER AQUAEDGE 19XR/19XRV  

نمایش بیشتر
تصاویرچیلرتراکمی هوا خنک CARRIER AQUAFORCE 30XA

تصاویرچیلرتراکمی هوا خنک CARRIER AQUAFORCE 30XA

چیلرتراکمی هوا خنک کریر با کمپرسوراسکرو مدل CARRIER AQUAFORCE 30XA

نمایش بیشتر
Carrier Chiller